Likvidation betyder att ett aktiebolag helt löses upp. Innan det kan göras så måste alla skulder betalas och eventuellt överskott betalas ut till aktieägarna. Om bolaget självt bestämmer sig för att gå i likvidation så kallas det frivillig likvidation. 

Beslut om frivillig likvidation av aktiebolag tas av bolagsstämman, dvs aktieägarna i bolaget. Om bolagsordningen inte säger något annat så räcker det med enkel majoritet för ett likvidationsbeslut.

När ett aktiebolag går i likvidation så ersätts styrelsen och eventuella andra firmatecknare av en likvidator. Likvidatorn har till uppgift att avveckla aktiebolaget. Bolagsstämman kan lämna förslag på vem som ska vara likvidator men det är Bolagsverket som utser likvidatorn.

Vem kan vara likvidator?

Om aktiebolagets senaste årsredovisning har revisionsberättelse utan anmärkningar så kan en styrelseledamot, aktieägare eller någon annan i ledningen vara likvidator. Det krävs dock att personen har lämplig kompetens och erfarenhet. Bolagsverket kräver en meritförteckning som visar den tilltänkta likvidatorns kompetens.

Om aktiebolagets senaste årsredovisning däremot saknar revisionsberättelse så måste likvidatorn vara oberoende av aktiebolaget. Det fungerar alltså inte med styrelsemedlemmar eller aktieägare i bolaget. Om ägarna inte vet någon sådan person så kommer Bolagsverket att utse en advokat som likvidator.

I vissa fall krävs en advokat

Även om bolagets senaste årsredovisning har revisionsberättelse så finns det fall när enbart en advokat godkänns som likvidator. Det gäller om årsredovisningen visar att bolaget har kapitalbrist (mindre än halva aktiekapitalet kvarstår), om det finns grund för tvångslikvidation eller det det finns andra större brister i aktiebolagsregistret.

Det är viktigt att tänka på att ett bolag går i likvidation omedelbart när en anmälan med stämmobeslut skickas till Bolagsverket. Anmälan om likvidation går inte att återkalla. Vi får ofta samtal från bolagsägare som trott att de själva kan vara likvidator men upptäcker att det inte är möjligt. En frivillig likvidation med en advokat som likvidator är oftast ganska dyr.

Snabbavveckla aktiebolaget istället

Det billigaste och enklaste sättet att likvidera ett aktiebolag är genom snabbavveckling. Då köper vi bolaget och lägger sedan ner det i vår regi. Aktieägarna får ut sina pengar direkt och därefter sköter vi alla bolagets åtagande fram tills dess att det är helt upplöst. Vi kan även hantera bolag med förbrukat aktiekapital.