Förklaring av centrala begrepp.

Aktiebolag
Aktiebolag är en företagsform där aktieägarna saknar personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Ansvaret begränsas normalt till det kapital som satsas i bolaget, aktiekapitalet. Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Styrelsen väljs av ägarna på aktiebolagets bolagsstämma

Aktiebok
Aktieboken är ett register över ett bolags alla aktieägare och och deras innehav av aktier. Aktieboken måste enligt aktiebolagslagen finnas i varje aktiebolag. Styrelsen är ansvarig för att aktieboken finns och hålls uppdaterad.

Aktiebrev
Ett aktiebrev är ett bevis på att innehavaren äger aktier i ett aktiebolag. Idag är fysiska aktiebrev ovanliga. Förkomna aktiebrev kan ställa till bekymmer för ägarna i ett bolag eftersom de är värdehandlingar och måste dödas om de kommit bort. Döda aktiebrev är en ganska långdragen process.

Aktiekapital
Det kapital som ägarna sätter in i ett aktiebolag. Aktiekapitalet är lägst 25 000 kr för svenska aktiebolag.

Avveckling
Att avveckla ett aktiebolag är en tidskrävande process som normalt tar runt 7-9 månader. Ett enklare alternativ är en snabbavveckling då Bolagspartner köper bolaget för att lägga ner i egen regi. Aktieägarna får då pengar direkt och slipper den långdragna processen.

Bifirma
Ett aktiebolag kan ha en eller flera bifirmor registrerade. En bifirma är ett separat namn som aktiebolaget kan agera under. Namnet får inte innehålla ordet aktiebolag och det ska specifieras vilken del av verksamheten som bedrivs under bifirman.

Bolagsordning
Alla aktiebolag har en bolagsordning. Dokumentet reglerar grundläggande saker i aktiebolaget såsom ägande, verksamhet, regler för styrelse, med mera. När du beställer ett lagerbolag av Bolagspartner upprättar vi en bolagsordning åt dig.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. På bolagsstämman röstar ägarna och utser bl a en styrelse som företräder ägarna.

Delgivningsbar person
För bolag som saknar en firmatecknare bosatt i Sverige, krävs att styrelsen utser en delgivningsmottagare, bosatt i Sverige. Personens funktion är att ta emot delgivningar för bolagets räkning. Delgivningsmottagaren har inget ansvar i bolaget.

Delning (fission)
Fission innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag.

Enskild firma
En enskild näringsidkare, eller enskild firma, är en privatperson som driver näringsverksamhet. Personen är själv ansvarig för bolagets åtaganden..

Firmanamn
Firma eller firmanamn är namnet på företaget. I Sverige registrerar Bolagsverket firma. Vid registrering av en ny firma görs en omfattande granskning vilket gör att processen kan ta ett par veckor.

Firmateckning
Firmateckningen reglerar vem som har rätt att skriva under avtal för bolagets räkning. Enligt lag tecknar styrelsen firman. Detta kan inte inskränkas. Styrelsen kan också bestämma hur firman ska tecknas. Det kan t ex vara av ledamöterna var för sig, av ledamöterna två i förening eller av en extern firmatecknare. Ange hur du vill att firman ska tecknas när du beställer ett lagerbolag så upprättar vi nödvändig dokumentation.

F-skatt
De flesta aktiebolag måste registrera sig för f-skatt för att driva verksamhet. Om ett bolag inte har f-skatt är aktiebolagets kunder ansvariga för att betala sociala avgifter och skatt på alla fakturor.

Fusion
Fusion är en sammanslagning av flera aktiebolag.

Fåmansbolag
Aktiebolag som till minst hälften ägs av högst fyra personer kallas för fåmansbolag. Observera att närstående (föräldrar, barn, make) räknas som en person.

Förköp
Förköp är ett förbehåll som skrivs in i bolagsordningen och påverkar aktierna i aktiebolaget. Med förköp menas att övriga aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den får överlåtas till ny ägare. Kan inte kombineras med Samtycke.

Förbehåll
Förbehåll skrivs in i bolagsordningen och påverkar aktierna i bolaget. Ange eventuella förbehålla vid beställning av lagerbolag.

Generalfullmakt
Vi upprättar en generalfullmakt när ett köp av lagerbolag är klart. Fullmakten ger mottagaren rätten att fullt ut förfoga över sitt nya aktiebolag tills dess att Bolagsverket registrerat den nya styrelsen. Då behövs inte generalfullmakten längre.

Handelsbolag
Handelsbolag är en företagsform för två eller fler bolagsmän. Handelsbolaget har ett eget organisationsnummer, men det är bolagsmännen bakom som är personligt och solidariskt ansvariga för bolagets åtaganden. En skuld som tecknats i handelsbolagets namn kan alltså krävas tillbaka från vem som helst av bolagsmännen.

Hembud
Hembud är ett förbehåll som skrivs in i bolagsordningen och påverkar aktierna i aktiebolaget. Hembud är den vanligaste varianten av förbehåll. Det innebär att tidigare aktieägare har rätt att köpa tillbaka en aktie som har övergått till någon annan.

Holdingbolag
Ett holdingbolag är ett aktiebolag som har som huvudsakliga uppgift att äga aktier i andra aktiebolag. Ett holdingbolag startas snabbt och enkelt genom att köpa ett lagerbolag.

Juridisk person
Ett aktiebolag är en juridisk person med eget organisationsnummer med vilket det kan ingå avtal, osv. Aktiebolaget blir en juridisk person när det registreras hos Bolagsverket.

Kommanditbolag
Kommanditbolag är en speciell bolagsform som liknar handelsbolag. Skillnaden är att en bolagsman blir komplementär. Komplementären är ansvarig för alla bolagets skulder och avtal. Det är väldigt vanligt att komplementären är ett aktiebolag. Bolagsformen kommanditbolag används ofta för partnerskap i exempelvis advokatbyråer.

Lagerbolag
Ett lagerbolag är ett tomt aktiebolag som redan är registrerat och klart för användning. Lagerbolag används normalt för att enklare och snabbare komma igång med sitt aktiebolag. I Sverige startas ungefär hälften av alla aktiebolag som lagerbolag.

Likvidation
Likvidation innebär att man upplöser ett aktiebolag. Likvidationen kan ske frivilligt för att ägarna vill lägga ner bolaget, eller tvångsmässigt om bolaget inte har skötts ordentligt.

Likvidator
Likvidatorn träder in i styrelsen ställe under likvidationen. Bolagspartner har egna likvidatorer för likvidation av bolag.

Minskning aktiekapital
Har ett aktiebolag högre aktiekapital än 25 000 kr går det att minska aktiekapitalet. Vanligaste orsaken är för att ägarna vill få ut pengar.

Nybildning av aktiebolag
Nybildning innebär att man måste vänta tills Bolagsverket är klara med sin registrering innan det går att agera i ett bolag.

Nyemission
Önskas ett högre aktiekapital än 25 000 kr gör man en nyemission. Orsaker till att ha ett högre aktiekapital kan vara att verksamheten kräver mer pengar än 25 000 kr innan den blir lönsam eller för att få ett aktiekapital som är jämnt delbart med ett visst antal aktieägare.

Näringsförbud
En näringsidkare kan dömas till näringsförbud om han gjort sig skyldig till exempelvis bokföringsbrott, skattebrott eller bedrägeri. Personen får då inte ingå i ett aktiebolags styrelse.

Ordförande
Styrelseordförande krävs om styrelsen består av två eller fler ledamöter.

Organisationsnummer
Alla aktiebolag som registeras av Bolagsverket får ett organisationsnummer. Numret är aktiebolagets unika identifieringsnummer med vilket bolaget blir en juridisk person och kan ingå avtal. Vid köp av lagerbolag får man organisationsnummer direkt.

Revisor
Revisorn granskar aktiebolagets räkenskaper och var tidigare obligatorisk enligt lag. Sedan den 1 november 2010 behöver mindre aktiebolag inte längre ha en revisor. Alla nystartade aktiebolag kan vara utan revisor åtminstone de två första åren. Huruvida bolaget behöver revisor eller ej anges i Bolagsordningen.

Revisorsplikt
Se revisor

Räkenskapsår
Aktiebolag får ha räkenskapsår som påbörjas valfri månad. Vi kan avveckla aktiebolag med alla typer av räkenskapsår men det är klokast att avveckla före bokslut. Det innebär i så fall att vi sköter bolagets sista årsredovisning och inkomstdeklaration. I många fall kostar bokslutet lika mycket att göra som en snabbavveckling så avvecklingen blir i princip gratis.

Samtycke
Samtycke är ett förbehåll som skrivs in i bolagsordningen och påverkar aktierna i aktiebolaget. Med samtycke menas att aktie får överlåtas till ny ägare endast med bolagets samtycke. Kan inte kombineras med Förköp.

Snabbavveckling
Snabbavveckling innebär att vi köper ett aktiebolag som kunden vill avveckla. Kunden får då betalt direkt och vi lägger ner bolaget i vår regi.

Split
Split, eller uppdelning av aktier, görs för att öka antalet aktier i ett aktiebolag. Aktiekapitalet ökas inte vid split. Vid avveckling av aktiebolag spelar det ingen roll hur många aktier som finns i aktiebolaget.

Stiftare
Ett aktiebolag startas av en eller flera stiftare.

Stiftelseurkund
Stiftelseurkunden innehåller information om när och hur ett aktiebolag har bildats. Detta dokument behövs inte vid snabbavveckling av aktiebolag.

Styrelse
Styrelsen utses av bolagsstämman och företräder aktieägarna. Styrelsen ska bestå av minst 1 ledamot och 1 suppleant. Styrelsemedlemmar måste vara minst 18 år gamla.

Utdelning
I ett aktiebolag kan ägarna plocka ut vinstmedel som utdelning.

Verksamhet
Ett aktiebolag måste registrera sin verksamhet. Det är viktigt att det framgår av verksamheten vilken bransch bolaget ska verka inom. Firman för bolaget registeras inom bolagets verksamhetsområde.

Verkställande direktör (VD)
Styrelsen kan utse en VD i ett aktiebolag. För små privata aktiebolag fyller VD oftast ingen funktion eftersom ägare och enda styrelseledamot ofta är samma person. I publika aktiebolag är VD ett krav.

Ökning av aktiekapitalet
Se nyemission.