När vi köper ett aktiebolag för snabbavveckling så måste verksamheten vara avslutad och balansrapporten ska vara “rensad”. Vad innebär då detta?

Avslutad verksamhet

Att verksamheten är avslutad innebär just det – att verksamheten som bedrivits i bolaget inte längre är igång. Det betyder självklart att inga nya jobb eller försäljningar längre utförs men det betyder också att alla fakturor från verksamheten är betalda och likaså leverantörsfakturor. 

Det får heller inte finnas kvar några avtal eller åtaganden i bolaget. Varken mot kunder eller andra parter. Exempel på avtal som ofta glöms kvar är telefonabonnemang, domäner och försäkringar. Säg upp alla sådana avtal och flytta eventuella telefonnummer och domäner ni önskar ha kvar innan vi tar över bolaget så blir det enklare för alla.

Det finns inget krav på hur länge en verksamhet ska ha varit avslutad. När allt är avslutat och reglerat så kan vi köpa bolaget för snabbavveckling.

Balansrapporten

En rensad balansrapport innebär att det enda som får finnas kvar när vi tar över bolaget är:

  1. Pengar på banken
  2. Eventuella skatteskulder/skattefordringar
  3. Eventuellt kvarvarande arvode till redovisningskonsult/revisor

Om det finns kvar andra poster så behöver de tas bort. Hur det görs beror på vad det är för poster. Här kommer exempel på några poster som ibland finns kvar och vad man då gör med dem. Rådfråga din redovisningskonsult så det blir helt rätt. 

  • Materiella anläggningstillgångar: Dessa behöver säljas innan vi kan ta över bolaget. Om det är så att tillgångarna saknar värde så kan de skrivas ner.
  • Kundfordringar: Alla kundfordringar måste vara betalda innan vi kan påbörja avvecklingen. Om det finns gamla osäkra kundfordringar som ni inte bedömer kommer bli betalda så måste de skrivas ner.
  • Leverantörsskulder: Alla leverantörsskulder måste betalas innan vi tar över aktiebolaget.
  • Skuld till närstående: Det är inte ovanligt att det finns en skuld till någon av aktieägarna i bolaget. Dessa skulder ska betalas av innan vi avvecklar bolaget.